CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

Các điều khoản và điều kiện

 

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi! Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn với tư cách là (những) người dùng của trang web (sau đây gọi là "bạn", "của bạn" hoặc "Người dùng") và www.weidunsci-tech.com.com- chủ sở hữu của trang web www.weidunsci-tech.com.com.

 

1. áp dụng và chấp nhận các điều khoản

1.1 Việc bạn sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của www.weidunsci-tech.com.com (gọi chung là "Dịch vụ" sau đây) tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này cũng như Chính sách quyền riêng tư và bất kỳ quy tắc và chính sách nào khác của www.weidunsci-tech.com.com đôi khi có thể được xuất bản bởi www.weidunsci-tech.com.com. Tài liệu này cũng như các quy tắc và chính sách khác của www.weidunsci-tech.com.com được gọi chung bên dưới là "Điều khoản". Bằng cách truy cập www.weidunsci-tech.com.com hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi Điều khoản. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc www.weidunsci-tech.com. com nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản.

1.2 Bạn không được sử dụng Dịch vụ và không được chấp nhận Điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi hợp pháp để lập hợp đồng ràng buộc với www.weidunsci-tech.com.com hoặc (b) bạn không được phép nhận bất kỳ Dịch vụ theo luật của PR China hoặc các quốc gia/khu vực khác bao gồm quốc gia/khu vực nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn sử dụng Dịch vụ.

1.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng www.weidunsci-tech.com.com có thể sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản được sửa đổi và trình bày lại có liên quan trên www.weidunsci-tech.com.com.Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc www. weidunsci-tech.com.com, bạn đồng ý rằng Điều khoản sửa đổi sẽ áp dụng cho bạn.

 

2. người dùng nói chung

2.1 Với điều kiện bạn truy cập và sử dụng www.weidunsci-tech.com.com hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi sử dụng www.weidunsci-tech.com.com hoặc Dịch vụ.

2.2 Bạn phải đọc Chính sách quyền riêng tư của www.weidunsci-tech.com.com quy định việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân về Người dùng thuộc quyền sở hữu của www.weidunsci-tech.com.com và các chi nhánh của chúng tôi. Bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư Chính sách và đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân về bạn theo Chính sách bảo mật.

2.3 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc mạng của www.weidunsci-tech.com.com và/hoặc bất kỳ Người dùng nào khác cũng như không có quyền truy cập trái phép vào hệ thống hoặc mạng máy tính đó.

2.4 Bạn đồng ý không lợi dụng bất kỳ lợi thế nào trong việc sử dụng thông tin được liệt kê trên www.weidunsci-tech.com.com hoặc nhận được từ bất kỳ đại diện nào của www.weidunsci-tech.com.com trong các hoạt động bao gồm: đặt mức giá, hoặc báo giá của các sản phẩm và dịch vụ không được mua từ www.weidunsci-tech.com.com, chuẩn bị nội dung trang web, viết hợp đồng hoặc thỏa thuận mà không có sự tham gia của www.weidunsci-tech.com.com.

 

3. sản phẩm và giá cả

3.1 Vì chúng tôi liên tục phát triển và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình nên mọi thông số kỹ thuật, phi kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, bảng báo cáo, số liệu, hình ảnh, video hoặc âm thanh của bất kỳ sản phẩm nào của www.weidunsci-tech. com.com có thể bị thay đổi hoặc thay đổi hoàn toàn về định dạng và nội dung mà không cần thông báo trước dù trực tuyến hay ngoại tuyến.

3.2 Giá niêm yết trên www.weidunsci-tech.com.com hoặc được cung cấp bởi bất kỳ đại diện nào của www.weidunsci-tech.com.com có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

4. giới hạn trách nhiệm

4.1 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua www.weidunsci-tech.com.com đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro riêng của mỗi Người dùng và mỗi Người dùng tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với hệ thống máy tính của www.weidunsci-tech.com.com hoặc mất mát dữ liệu có thể phát sinh từ việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.